Bewindvoering

Bewindvoering

Onderbewindstelling is een financiële maatregel. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien, kunnen de goederen van die persoon onder bewind worden gesteld. De betrokkene mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de betrokkene. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of toeslagen aanvragen. Iemand waarvan de goederen onder bewind staan, blijft handelingsbekwaam. De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over zijn handelen aan de kantonrechter.

De uitvoering door Pas Bewindvoering van de werkzaamheden inzake het bewind gebeurt volgens de richtlijnen die de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) geeft. De overheid stelt de hoogte van de vergoeding vast die in rekening wordt gebracht.

Pas Bewindvoering kan samen met u het bewind bij de kantonrechter aanvragen. Het verzoek een bewind in te stellen kan onder andere worden gedaan door uzelf, uw echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel en familieleden.

 


 

WERKWIJZE BEWINDVOERING

U kunt met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Tijdens een gesprek maken we kennis en krijgt u verdere informatie over beschermingsbewind. Als we samen besluiten het bewind over de goederen aan te vragen, verzorgen wij het opmaken en indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter.

Enkele weken nadat de kantonrechter uw verzoek heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een zitting op de rechtbank. Hierbij begeleiden wij u. U kunt overigens bewind in combinatie met mentorschap aanvragen bij de kantonrechter. Als de kantonrechter het verzoek heeft toegewezen, maken we eerst een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven om zo inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Tevens stellen we een budgetplan op waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste en variabele lasten plaatsvindt en eventuele reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan alsmede de hoogte van het leefgeld wordt vastgesteld. Vervolgens informeren we de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Zij worden op de hoogte gesteld over het bewind en verzocht alle post naar ons te sturen. Vanaf dat moment verzorgen wij uw gehele financiële administratie. We openen een nieuwe bankrekening op uw naam die de beheerrekening wordt genoemd. Op deze bankrekening wordt uw salaris, pensioen of uitkering gestort. Wij zorgen ervoor dat uw vaste lasten, zoals huur, energie en verzekeringen met geld dat op deze beheerrekening binnenkomt, worden betaald. Daarnaast openen we een leefgeldrekening waarover u zelf kunt beschikken. Iedere week of maand storten we een bedrag op deze rekening, waarvan u bijvoorbeeld boodschappen kunt doen. U krijgt een pinpas, waarmee u geld kunt opnemen van uw leefgeldrekening.

Wanneer er sprake is van een geringe schuldenlast, zullen we proberen betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In geval van problematische schulden, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten). Via onze website kunt u inzage krijgen in uw bankrekeningen. Indien gewenst ontvangt u de bankafschriften per post. Jaarlijks leggen we rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

 


 

TARIEVEN BEWINDVOERING

Onderstaand treft u de huidige tarieven voor bewindvoering:

Tarieven Pas Bewindvoering

Tarieven Pas Bewindvoering echtelieden