Mentorschap

MENTORSCHAP

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan, maar over gezondheid en zorg) niet meer zelf kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten of patiënten die in coma liggen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Pas Bewindvoering kan samen met u het mentorschap aanvragen bij de kantonrechter

 


 

WERKWIJZE MENTORSCHAP

In geval u mentorschap wil aanvragen kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Tijdens dit gesprek maken we kennis en krijgt u verdere informatie over mentorschap. Als er wordt besloten het mentorschap aan te vragen, verzorgen wij het opmaken en indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter. Enkele weken nadat de kantonrechter het verzoek heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een zitting op de rechtbank. Hierbij begeleiden wij u.
U kunt overigens mentorschap in combinatie met bewind aanvragen bij de kantonrechter.

Als de kantonrechter het verzoek heeft toegewezen zullen we contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom degene waarvoor we als mentor optreden, zodat men weet dat de belangen van die persoon door een mentor (Pas Bewindvoering) worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding van de cliënt. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden.

Wanneer er ingrijpende beslissingen genomen dienen te worden op het gebied van de begeleiding, verzorging, verpleging en/of de (medische) behandeling, zullen we dit zoveel als mogelijk in samenspraak met de cliënt doen.
We zullen daarnaast bemiddelen of optreden namens de cliënt, wanneer we menen dat de zorg niet naar behoren verloopt of niet aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Indien nodig ondertekenen we de zorgovereenkomst dan wel het zorg-, behandel- en begeleidingsplan namens de cliënt.

We bezoeken de cliënt dan ook om de voorgaande werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Het meegaan naar instanties en instellingen, zoals het UWV, de tandarts, het ziekenhuis, behoren niet tot onze werkzaamheden als mentor.

Jaarlijks maken we een mentorverslag op. Hierin wordt gerapporteerd over hoe het mentorschap het afgelopen jaar is verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt rondom de invulling van het mentorschap het komende jaar.

Telkens na verloop van vijf jaren wordt er verslag aan de kantonrechter gedaan van het verloop van het mentorschap. Desgevraagd doen we eerder verslag aan de kantonrechter van onze werkzaamheden.

 


 

TARIEVEN MENTORSCHAP

Onderstaand treft u de huidige tarieven voor mentorschap aan:

Tarieven Pas mentorschap