Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

07 april 2023

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfgenaam krijgt dan zowel de bezittingen als de schulden. Dat gaat niet altijd zoals verwacht. Soms zijn de schulden groter dan de bezittingen. Om dat te voorkomen kan een erfgenaam een erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dan wordt alleen een batig saldo ontvangen, als dat er is. De erfgenaam blijft dan gevrijwaard van schulden.

Wat nu als een erfgenaam bij zuivere aanvaarding niet wist of kon weten dat er nog een forse schuld in de nalatenschap zit? Kan hij of zij via de kantonrechter machtiging krijgen om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden?

De wetgever blijkt in het wetgevingstraject te hebben onderkend dat een overbedelingsschuld (zie hierna) een onverwachte schuld kan zijn voor de erfgenaam. De rechter zal dan aan de hand van de concrete omstandigheden moeten beoordelen of een dergelijke schuld voor de erfgenaam kan worden aangemerkt als een onverwachte schuld. Zo kan er zich een situatie voordoen dat de erfgenaam niets van de schuld weet.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt in situaties waarin de kindsdelen of legitieme porties (in het bijzonder voor kinderen van een erflater) nog niet zijn uitgekeerd, vrijwel nooit sprake zal kunnen zijn van een onverwachte schuld en dat bij schulden als gevolg van het overlijden van een eerdere partner ook vrijwel nooit sprake zal zijn van een onverwachte schuld. Echter, er kan zich een situatie voordoen dat de erfgenaam geen weet van de schulden heeft, bijvoorbeeld bij eventuele vorderingen van stiefkinderen. 

Zo kan het zijn dat de betreffende erfgenaam geen enkele kennis van juridische of erfrechtelijke zaken heeft en niet gerechtigd was tot enig bedrag in de nalatenschap van de vooroverleden partner van de erflater. Als de erfgenaam wel onderzoek heeft gedaan naar de administratie van de erflater en daaruit ook geen schulden kon destilleren, of bij de afgegeven verklaring van erfrecht niet in kennis is gesteld van eventuele schulden, hoeft hij of zij niet te twijfelen aan de juistheid van de ontvangen informatie. 

In een dergelijke zaak heeft het Hof  geoordeeld dat onder die omstandigheden van de erfgenaam niet kon worden verwacht dat hij wel van deze schulden zou moeten afweten. 

Wilt u meer weten over het al dan niet beneficiair aanvaarden van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfgenaam krijgt dan zowel de bezittingen als de schulden. Dat gaat niet altijd zoals verwacht. Soms zijn de schulden groter dan de bezittingen. Om dat te voorkomen kan een erfgenaam een erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dan wordt alleen een batig saldo ontvangen, als dat er is. De erfgenaam blijft dan gevrijwaard van schulden.

 

Wat nu als een erfgenaam bij zuivere aanvaarding niet wist of kon weten dat er nog een forse schuld in de nalatenschap zit? Kan hij of zij via de kantonrechter machtiging krijgen om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden?

De wetgever blijkt in het wetgevingstraject te hebben onderkend dat een overbedelingsschuld (zie hierna) een onverwachte schuld kan zijn voor de erfgenaam. De rechter zal dan aan de hand van de concrete omstandigheden moeten beoordelen of een dergelijke schuld voor de erfgenaam kan worden aangemerkt als een onverwachte schuld. Zo kan er zich een situatie voordoen dat de erfgenaam niets van de schuld weet.

 

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt in situaties waarin de kindsdelen of legitieme porties (in het bijzonder voor kinderen van een erflater) nog niet zijn uitgekeerd, vrijwel nooit sprake zal kunnen zijn van een onverwachte schuld en dat bij schulden als gevolg van het overlijden van een eerdere partner ook vrijwel nooit sprake zal zijn van een onverwachte schuld. Echter, er kan zich een situatie voordoen dat de erfgenaam geen weet van de schulden heeft, bijvoorbeeld bij eventuele vorderingen van stiefkinderen. 

Zo kan het zijn dat de betreffende erfgenaam geen enkele kennis van juridische of erfrechtelijke zaken heeft en niet gerechtigd was tot enig bedrag in de nalatenschap van de vooroverleden partner van de erflater. Als de erfgenaam wel onderzoek heeft gedaan naar de administratie van de erflater en daaruit ook geen schulden kon destilleren, of bij de afgegeven verklaring van erfrecht niet in kennis is gesteld van eventuele schulden, hoeft hij of zij niet te twijfelen aan de juistheid van de ontvangen informatie. 

 

In een dergelijke zaak heeft het Hof  geoordeeld dat onder die omstandigheden van de erfgenaam niet kon worden verwacht dat hij wel van deze schulden zou moeten afweten. 

Wilt u meer weten over het al dan niet beneficiair aanvaarden van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.