Erven, Schenken & Estateplanning

Notariaat Pas laat u graag zien hoe u het maximale uit uw toekomst kunt halen; niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten. Bijvoorbeeld door het opstellen van een testament op maat of door het doen van schenkingen aan uw kinderen op een fiscaal gunstige manier.

Tegenwoordig kunt u helemaal zelf uitmaken wat er met uw nalatenschap gebeurt. U beslist wie wat erft. Wij denken hierin graag met u mee.
Ook kunnen wij samen met u een plan opstellen om het door uzelf verdiende vermogen (zoveel mogelijk) belastingvrij over te hevelen.

Op deze website staan al enkele voorbeelden van testamenten en schenkingen genoemd. Uiteraard helpen wij u graag verder in een persoonlijk gesprek.

In verband met een overlijden verrichten wij diverse werkzaamheden voor u. In veel gevallen dient een akte van erfrecht te worden opgemaakt. U kunt ook het invullen van de erfbelastingaangifte of het afwikkelen van de complete nalatenschap aan ons uitbesteden.

 


 

Schenken

Heeft u plannen om te schenken? Aan bijvoorbeeld uw kind? Een goed idee, want zo beperkt u uw eigen nalatenschap en helpt u uw kind niet alleen nu maar ook straks als er erfbelasting betaald moet worden over uw nalatenschap.

Op dit moment kunt u jaarlijks tot een bedrag van € 6.633 belastingvrij schenken aan uw kinderen.
Aan kleinkinderen is dat € 2.658.
Als uw kinderen tussen de 18 en (vanaf 1 januari 2013) 40 jaar zijn, mag u eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag is in principe € 31.813. Als het geschonken bedrag gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een eigen huis, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een ongebruikelijk dure studie of opleiding, is er een extra vrijstelling van € 66.268.

Wist u dat:

  • indien uw eigen kind de leeftijdsgrens is gepasseerd (dus ouder is dan 40) maar de partner van uw kind nog jonger is dan 40, toch van de eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden geprofiteerd?
  • de jaarlijkse schenking en de eenmalige verhoogde vrijstelling ook “op papier” kunnen worden gedaan? Het geld gaat dan niet over tafel, maar “op papier” leent het kind het geschonken bedrag weer aan de ouder(s). Zij betalen dan jaarlijks een rente van minimaal 6% hierover. Hiervan dient een notariële akte te worden opgemaakt.

Uiteraard kunt u ook meer schenken dan de hierboven genoemde bedragen. Er is dan wel belasting verschuldigd over het geschonken bedrag.

Per 01-01-2024 is de belastingvrije schenking voor een eigen woning (ook wel: jubelton) vervallen.

 

Testament

Een testament (ook wel: uiterste wil) is een akte waarin u aangeeft wat er na uw dood met uw nalatenschap (waaronder geld, goederen en onroerend goed, maar ook schulden) gebeurt. U kunt ook bepalingen opnemen over bijvoorbeeld de voogdij van minderjarige kinderen.

Wie geen testament opmaakt, laat aan de wet over wat er met zijn nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat bezittingen gelijkmatig worden verdeeld over de partner en de kinderen of -bij afwezigheid van deze- andere familieleden. Wilt u afwijken van het wettelijke erfrecht, dan dient u een testament bij de notaris op te laten maken.

Met een testament kunt u uw nalatenschap verdelen zoals u wilt. U kunt iemand van een erfenis uitsluiten of juist erfgenamen buiten uw familie benoemen.
Daarnaast kunt u verschillende clausules in uw testament opnemen, bijvoorbeeld:

  • privéclausule: hetgeen iemand erft valt niet in een huwelijks- of partnerschapsgemeenschap;
  • voogdijclausule: indien beide (gezaghebbende) ouders komen te overlijden voordat de kinderen meerderjarig zijn, zal de rechter bepalen wie de voogdij over de kinderen krijgt. U kunt uw voorkeur aangeven door het opnemen van een voogdijregeling in uw testament; de rechter zal dit in de meeste gevallen volgen;
  • bewindclausule: u stelt bewind in over hetgeen (sommige van) uw erfgenamen of legatarissen ontvangen, levenslang of tot een bepaalde leeftijd;
  • niet-opeisbaarheidsclausule: pas na het overlijden van de langstlevende kan de erfenis worden opgeëist;
  • renteclausule: u bepaalt dat er rente verschuldigd is over de vorderingen aan de kinderen;
  • een executeur, afhankelijk van welke bevoegdheid de executeur krijgt kan degene de nalatenschap geheel of deels afwikkelen.

Via slim gebruik van clausules in uw testament zijn er verschillende mogelijkheden om fiscale voordelen te genieten. Voordelen die het wettelijk erfrecht u niet geeft. Het is daarom bijna altijd verstandig een testament op te maken.

 


 

Estateplanning

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estateplanning richt zich op de juridische en fiscale begeleiding van de overheveling en instandhouding van (familie)vermogens en heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de persoonlijke wensen en omstandigheden van cliënten. Naast fiscale regelgeving spelen ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht een belangrijke rol. Ook op het terrein van bedrijfsopvolging heeft estateplanning zijn waarde; er komt immers aanzienlijk vermogen beschikbaar.

Veelal heeft een estateplanningstestament echt zin als men een vermogen heeft dat uit verschillende vermogensbestanddelen bestaat.

 


 

Akte van erfrecht

Een akte van erfrecht (vroeger verklaring van erfrecht genoemd) is een notariële akte die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de bankrekeningen, uitkeringen en/of belastingteruggave van een overledene.

In een akte van erfrecht staat onder andere:
• wie overleden is;
• de huwelijkse staat van deze persoon;
• of de overledene een testament heeft gemaakt; en
• wie de erfgenamen van de overleden persoon zijn.

Om erachter te komen of de overledene een testament heeft opgemaakt zal onderzoek gedaan worden bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Naar aanleiding hiervan kan het nodig zijn inzage te doen bij de BRP (Basisregistratie Personen). Indien naar aanleiding hiervan verder onderzoek vereist is, zal contact op worden genomen met de burgerlijke stand.

 


 

Nalatenschap afwikkelen

Het afwikkelen van een nalatenschap is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Naast het verdelen van persoonlijke bezittingen en inboedel, zal ook de financiële afwikkeling moeten worden verzorgd. Daaronder vallen bijvoorbeeld het opheffen en verdelen van bankrekeningen, het innen van verzekeringsgelden en het doen van belastingaangiften.

Als er een testament is gemaakt, kunnen daar bijzondere bepalingen in staan. Bijvoorbeeld dat een bepaald bedrag naar een goed doel moet gaan of een speciaal voorwerp naar een familielid. Wellicht is bepaald dat iemand het vruchtgebruik krijgt van de gehele nalatenschap of een gedeelte daarvan. Deze legaten moeten worden afgegeven; dat is een plicht van de erfgenamen.

Veelal dient er een laatste inkomstenbelastingaangifte gedaan te worden (F-biljet) en vaak wordt aangifte voor de erfbelasting verlangd. Nadat de (voorlopige) belastingaanslagen zijn opgelegd, zal in veel gevallen de afwikkeling ver afgerond zijn. De definitieve aanslagen laten vaak lang op zich wachten. Na ontvangst hiervan kan de nalatenschap veelal definitief worden afgerond.

Afhankelijk van de inhoud van een nalatenschap kan de duur van de afwikkeling ervan variëren. Wij zijn u graag van dienst. U kunt de afwikkeling van de complete nalatenschap aan ons overlaten. Ook voor delen van de nalatenschap kunt u echter ons kantoor inschakelen.

Lees meer